Privacybeleid

Versie: 18 januari 2019

Capricciosa hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Middels dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Capricciosa houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 4. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Capricciosa zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoons-gegevens. Als u na het doornemen van ons Privacybeleid vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het e-mail adres onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van (project) leden
Persoonsgegevens van leden worden door Capricciosa verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 1. Administratieve doeleinden;
 2. Communicatie over kooraangelegenheden waaronder repetitie en concert data,  in te studeren muziekstukken en organisatorische mededelingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is het (project) lidmaatschap van Capricciosa. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Capricciosa de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Adres
 5. Telefoonnummer;
 6. E-mailadres;
 7. Geslacht.
Uw persoonsgegevens worden door Capricciosa opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de lidmaatschapsperiode en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Capricciosa verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 1. Administratieve doeleinden;
 2. Communicatie over de opdracht of dienst en/of uitnodiging daartoe;
 3. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht of dienst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Capricciosa de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Adres;
 5. (Zakelijk) Telefoonnummer;
 6. (Zakelijk) E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Capricciosa opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden en bezoekers
Persoonsgegevens van bezoekers en geïnteresseerden worden door Capricciosaverwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Informatieverstrekking waaronder het informeren over concertdata, het versturen van uitnodigingen voor het bijwonen van repetities of optredens.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is mondelinge of schriftelijke toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op sociale media waaronder Whatsapp, Facebook en LinkedIn.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Capricciosa de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 1. Voornaam;
 2. Tussenvoegsel;
 3. Achternaam;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Capricciosa opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de periode dat u gezien wordt als een geïnteresseerde en/of geregelde bezoeker van Capricciosa concerten.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken alleen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie en het hosten van de website.
Website bezoek
Op de website van Capricciosa worden geen bezoekgegevens bijgehouden, noch worden er cookies geplaatst.
Geluids- en fotoprotocol
Capricciosa heeft een protocol voor het plaatsen van foto-, geluids- en video-opnames op de website en voor social media als Whatsapp, Facebook en LinkedIn.
Het doel van dewebsite is informatie verstrekken over Capricciosa. Deze informatie is bestemd voor (project) leden, concert bezoekers, pers en andere belangstellenden. Het auteursrecht van de inhoud van de website berust bij Capricciosa. Het is niet toegestaan de inhoud van de website (deels) openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder toestemming vooraf van het Capricciosabestuur.
Tijdens alle, door Capricciosa(mede) georganiseerde, activiteiten mogen foto-, geluids- en video-opnames gemaakt worden door (project) leden en/of geïnteresseerden. Dit geldt ook voor deelname van leden van Capricciosaaan door anderen georganiseerde activiteiten zoals Struinen in de Tuinen. Voor opnamen die gebruikt worden voor publicatie op de Capricciosawebsite wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
Indien een (ex) (project) lid problemen heeft met een foto of foto’s dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto’s te verwijderen.
Rechten omtrent uw gegevens
Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals bewaard door Capricciosa of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact via het e-mail adres onder aan dit document. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u direct contact met Capricciosa op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
E-mail adres Capricciosa: concert@capricciosa.nl